Welcome to the CAVC Financial Contingency Fund

The guidelines provided may be subject to change upon publication of Welsh Government guidance for Financial Contingency Fund allocations. Allocations are also subject to any budgetary changes that the Welsh Government may enforce.

The college is registered under the Data Protection Act. Personal data will only be gathered and used for the purposes stated in the College's registration under the Act. Due to the College's Data Protection Policy, the College will not discuss this application with any person other than you (the applicant) without your permission.

The College may send text or email messages to you with regards to the status of your application. 

To be eligible for assistance:

FCF awards are discretionary and not an entitlement. Funds are limited and no awards are guaranteed. 

 

Croeso I Cais y cronfa arianol wrth gefn CAVC

Efallai y bydd y canllawiau a ddarperir yn destun newid wrth gyhoeddi canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer dyraniadau'r Gronfa Ariannol Wrth Gefn. Mae dyraniadau hefyd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau cyllidebol y gall Llywodraeth Cymru eu gorfodi.

Mae'r coleg wedi'i gofrestru o dan y Ddeddf Diogelu Data. Ni chaiff data personol ei gasglu a'i ddefnyddio yn unig at y dibenion a nodir yng nghofrestriad y Coleg o dan y Ddeddf. Oherwydd Polisi Gwarchod Data y Coleg, ni fydd y Coleg yn trafod y cais hwn gydag unrhyw berson heblaw chi (yr ymgeisydd) heb eich caniatâd.

Gall y Coleg anfon negeseuon testun neu e-bost atoch chi o ran statws eich cais.

I fod yn gymwys am gymorth:

Mae dyfarniadau FCF yn ddewisol ac nid hawl. Mae'r arian yn gyfyngedig ac ni warantir unrhyw ddyfarniadau.

LOGIN / MEWNGOFNODI

If you have already registered then please enter your student number, date of birth and your password.If you have any problems please email fcfqueries@cavc.ac.uk with your name and student number and we will contact you as soon as possible.

PLEASE NOTE - The student number must be 7 digits long. Please add a ZERO to the beginning of your student number.

 

Os ydych chi wedi cofrestru eisoes nodwch eich rhif myfyriwr, eich dyddiad geni a'ch cyfrinair. Os oes gennych unrhyw broblemau, anfonwch e-bost at fcfqueries@cavc.ac.uk gyda'ch enw a'ch rhif myfyriwr a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd.

SYLWCH - Rhaid i'r rhif myfyriwr fod yn 7 digid o hyd. Ychwanegwch ZERO i ddechrau'r rhif myfyriwr.

 

Student Number / Rhif Myfyrwyr:

:

Date of Birth / Dyddiad Geni:

:

Password / Cyfrinair:

:

Forgotten your password? / Wedi anghofio eich cyfrinair?

Login / Mewngofnodi

REGISTER / COFRESTRU

Please use this form to register. Your student number can be found on the interview letter you received when applying to CAVC. If you have any problems please email fcfqueries@cavc.ac.uk.

PLEASE NOTE - The student number must be 7 digits long. Please add a ZERO to the beginning of your student number.

 

Defnyddiwch y ffurflen hon i gofrestru. Gellir dod o hyd i'ch rhif myfyriwr ar y llythyr cyfweliad a dderbyniwyd wrth wneud cais i CAVC.Os oes gennych unrhyw broblemau, anfonwch e-bost at fcfqueries@cavc.ac.uk.

SYLWCH - Rhaid i'r rhif myfyriwr fod yn 7 digid o hyd. Ychwanegwch ZERO i ddechrau'r rhif myfyriwr.

Student Number / Rhif Myfyrwyr:

:

Date of Birth / Dyddiad Geni:

:

Password / Cyfrinair:

:

Confirm Password / Cadarnhau Cyfrinair:

:

Register / Cofrestru